Contact

BC DESIGN

Sint Trudostraat 93
3990 Wijchmaal België
BTW nr BE 0633.574.504

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

CONTACTFORMULIER

Uw gegevens zullen verzameld
worden als u contact opneemt met BC Design via de website.
In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

BC Design garandeert niet dat aan het gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met BC Design te corresponderen, accepteert u dit risico.

Met wie delen wij uw data?

Enkel BC Design gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

BC Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

Welke rechten hebt u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Peter Van Gelder richten door een e-mail te sturen naar info@bcdesign.nu BC Design probeert om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting.

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze database.

Recht om klacht in te dienen.

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om toestemming in te trekken.

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten
tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking.

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid.

BC Design heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 6/05/2020.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

BC Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bcdesign.nu

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.bcdesign.nu zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BC Design.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@petervangelder.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Enkel BC Design gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Geen garantie op juistheid.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Hij behoudt zich het recht voor om deze diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

BC Design streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan hij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Hyperlinks.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. BC Design heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. BC Design aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.

Wijzigingen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bcdesign.nu op deze pagina.